Binckhorst klimaatadaptief en biodivers

Flux heeft in opdracht van Gemeente Den Haag gewerkt aan een visie voor een biodiverse en klimaatadaptieve ontwikkeling van de Binckhorst Den Haag. In de visie wordt de verstedelijkingsopgave gecombineerd met een stevige landschappelijke kwaliteitsimpuls en een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Er is gestart vanuit een totaalvisie voor de gehele Binckhorst, als wervend toekomstbeeld voor de langere termijn. Vanuit dit toekomstbeeld zijn een aantal deelgebieden uitgewerkt. Per deelgebied worden concrete spelregels aangedragen t.b.v. de toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. Onder deze spelregels valt o.a. de concrete inpassing waterberging in de openbare ruimte, de inrichting van (groene) kades en een strategie voor klimaatadaptieve en biodiverse beplanting in verschillende condities. In samenwerking met Wageningen Universiteit en Research.

Meer weten? Kijk dan op:
Binckhorst klimaatadaptief en biodivers

LILA award Special Mention voor Werkspoorkwartier!

Het project Werkspoorkwartier was genomineerd voor de Landezine Awards en heeft bij de uitreiking de Special Mention ontvangen! Uit het juryrapport:
‘De jury waardeert de systemische aanpak van het ontwerp, het gevoel van de visuele taal die moeiteloos alle uitdagingen aangaat en de vertaling van het industriële gevoel van de locatie naar een eigentijdse werkomgeving. Het project ziet er tegelijkertijd gewoon uit en blinkt uit in detaillering, materialiteit en implementatie van groene infrastructuur.’

Sinds 2010 werkt Flux aan de transformatie van het gebied, onder andere aan een wandelroute in de vorm van het Werkspoorpad, de buitenruimte van de Werkspoorkathedraal en Werkspoorfabriek en de transformatie van de haven. Het project is i.s.m. Charlotte Ernst, in opdracht van Gemeente Utrecht en Overvecht vastgoed.

Lila awards 2023

Werkspoorkathedraal

Werkspoorpad

De Baak in uitvoering

De buitenruimte in het project De Baak is in uitvoering. Flux heeft na een gewonnen tender de buitenruimte ontworpen en in het plan staan waterberging, collectiviteit en zicht aan alle zijdes centraal. Door De Baak in te bedden in het landschap, komt het gebouw in het park te staan. Hierdoor wordt de aanwezigheid van het park versterkt en de versnippering omgezet naar meer eenheid. Er ontstaat een logisch geheel dat toont hoe bebouwing en park met elkaar samengaan in de Westelijke Tuinsteden. In opdracht van Kondor Wessels en in samenwerking met OZ architectsLith advies, Pieters Bouwtechniek, CM3 en Arcadis

Bakema

Architectenweb

Werkspoorkwartier genomineerd voor Landezine awards

Het project Werkspoorkwartier is genomineerd voor de Landezine awards. Sinds 2010 werkt Flux aan de transformatie van het gebied, onder andere aan een wandelroute in de vorm van het Werkspoorpad, de buitenruimte van de Werkspoorkathedraal en Werkspoorfabriek en de transformatie van de haven. De uitslag van de Landezine awards zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Het project is i.s.m. Charlotte Ernst, in opdracht van Gemeente Utrecht en Overvecht vastgoed.

Landezine Awards 2023

Werkspoorkathedraal

Werkspoorpad

Uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum

Gemeente Eindhoven heeft de uitvoeringsstrategie Groenplan Centrum uitgewerkt. Dit is gedaan op basis van het Groenplan Eindhoven, waarin Flux samen met de gemeente Eindhoven een visie heeft ontwikkeld voor een verdere vergroening van het stadscentrum. Hierin worden kansen voor biodiversiteit, klimaat en mobiliteit benut. Als uitwerking en eerste stap binnen de groenvisie zijn er 10 nieuwe groene plekken ontworpen. In opdracht van de gemeente Eindhoven en i.s.m. TU EindhovenAcacia Water en Bureau Stadsnatuur.

Wethouder Rik Thijs: ‘Eindhoven is de groenste van de 5 grote steden en een sterke groenstructuur is van fundamenteel belang. Over de hele stad genomen bestaat 44% van de oppervlakte uit groen. Echter is dit binnen de ring van Eindhoven slechts 18%. Dit, terwijl Eindhoven er de komende jaren 40.000 woningen bij krijgt, waarvan grofweg de helft binnen de Ring zal komen. Dit vraagt om een forse investering in de vergroening van het centrum om de leefbaarheid voor huidige en toekomstige bewoners te verbeteren’

Meer weten? Kijk dan op

Vergroening binnenstad Eindhoven

Studio040

Flux 5 jaar!

Dit jaar bestaat Flux 5 jaar! Dit moment hebben we gevierd met (vak)collega’s, oud werknemers, vrienden en familie. Dank aan iedereen voor het mooie feest, de lieve woorden en goede adviezen. Dit geeft veel energie voor de komende 5-10-20 jaar!

Foto: Lonneke Buijs

Flux werkt aan Hamerkop Amsterdam

Flux heeft de opdracht ontvangen voor het landschapsontwerp van Hamerkop in Amsterdam. Hamerkop is onderdeel van het Hamerkwartier, een vernieuwende stedelijke ontwikkeling langs het IJ. In de opgave voor Hamerkop zijn er hoge ambities met betrekking tot groen, klimaat en gezondheid. In opdracht van Amvest en COD en in samenwerking met KCAP en de gemeente Amsterdam.

Holtland Bossenboek gepubliceerd

Als onderdeel van ontwerpend onderzoek Holtland heeft Flux het Bossenboek gepubliceerd. Het boek bevat een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van bos in Nederland. De nieuwe bostypes zijn een resultaat van de verschillende cases binnen het project Holtland, zoals het onderzoek naar nieuwe rivierbossen, bossen voor houtproductie in de bouw en de uitbreiding van bos rondom de Utrechtse Heuvelrug. In het Bossenboek wordt zichtbaar hoe nieuwe bossen bij kunnen dragen aan grotere opgaven als klimaat, natuur, recreatie of voedsel en waar de bossen kunnen worden ingezet. In de komende jaren zal Flux het Bossenboek steeds aanvullen met nieuwe bostypes.

In opdracht van Staatsbosbeheer met financiering van het Stimuleringsfonds.

Sinds 2021 werkt Flux aan het ontwerpend onderzoek Holtland. Flux ziet in bestaande onderzoeken over bos een hoog abstractieniveau en veel focus op oppervlaktes. Daarom acht Flux het waardevol om de aanplant van bossen in Nederland nader te onderzoeken. Hierin ligt de aandacht bij diversiteit aan bostypes, een sterke relatie met grote actuele opgaven in Nederland en een concrete ruimtelijke uitwerking. Het onderzoek Holtland bestaat uit drie onderdelen: een bossenboek met bossen van de toekomst, vier case studies en een alternatieve bosvisie voor Nederland. Het project is gefinancierd door het Stimuleringsfonds en door cofinanciering van meerdere partijen.

De vier casestudies zijn opgezet met concrete locaties en de stakeholders zijn Provincie UtrechtWWFSynchroon en Staatsbosbeheer. De klankbordgroep voor het onderzoek bestaat uit Berno Strootman (voormalig Rijksadviseur Landschap, betrokken bij de bosstrategie voor LNV), Kees Hendriks (onderzoeker bos Alterra Wageningen) en Martijn Boosten (onderzoeker en adviseur bij stichting Probos).

Publicatie Bossenboek

Utrechts Heuvelland

Bossen voor bouwen

Gerwin de Vries in Inspirational Board AORTA

Sinds november is Gerwin de Vries onderdeel van de Inspirational Board van architectuurcentrum AORTA. De leden van de board zijn een verbindende schakel met het werkveld. Ze denken mee over de actuele ruimtelijke opgaven in de stad en dragen ideeën aan voor toekomstige programmering. Naast Gerwin de Vries zijn de leden: Klaas Verschuure (voorzitter – voormalig wethouder ruimtelijke ordening gemeente Utrecht), Eveline Keizer (senior ontwikkelingsmanager BPD), Esther Vlaswinkel (stedenbouwkundige en partner SVP architectuur en stedenbouw), Gregor van Lit (senior stedenbouwkundige gemeente Utrecht), Theo Stauttener (directie Stadkwadraat), Leen de Wit (programmadirecteur centrum gemeente Utrecht), Do Janne Vermeulen (architect en partner Team V) en Marco Wubben (senior stadsontwikkelaar BDP).

Meer weten? Kijk dan op Architectuurcentrum Aorta

Ontwerpend onderzoek Groen Groeit Mee

In opdracht van het Rijk hebben Staatsbosbeheer, Bureau Buiten en Flux landscape architecture onderzoek gedaan naar de kansen voor groene verstedelijking in Nederland. In het onderzoek zijn ruimtelijke en financiële principes ontwikkeld voor een strategie waarin verdichting van steden gecombineerd wordt met kansen voor vergroening. Flux en Bureau Buiten hebben 30 Nederlandse steden onderzocht en onderscheiden hierin verschillende stadstypes in Nederland met elk hun eigen aanpak.

Meer weten? Het onderzoek is te downloaden via deze link