Human Nature

Human Nature

Human Nature is een ontwerpend onderzoek van LINT landscape architecture naar nieuwe vormen van natuurontwikkeling in Nederland. Het onderzoek is gestart in 2014 en wordt gedaan in opdracht van de provincies Utrecht, Drenthe en Zuid Holland. Human Nature wordt gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. De klankbordgroep van het onderzoek bestaat uit Yttje Feddes, Tom Bade en Vincent Kuypers. Het onderzoek bevat onder andere een internationale vergelijking, een historische analyse en 3 concrete ruimtelijke pilotprojecten in verschillende provincies. Voor de pilotprojecten wordt samengewerkt met de provinciaal ruimtelijk adviseurs van de betreffende provincies. Hogeschool INholland organiseert binnen het onderzoek een onderzoeksatelier voor studenten. 

Het ontwerpend onderzoek Human Nature bestaat uit de volgende onderdelen:


Analyse en reflectie op de EHS

Het onderzoek start met een cartografische analyse van de EHS. Hierbij is in kaart gebracht welke gebieden EHS zijn, wat de oppervlaktes van de verschillende natuurgebieden zijn binnen de provincies, wat de functies en het gebruik en welke gebieden in de toekomst EHS zouden moeten worden. Verder wordt in kaart gebracht welke landschapstypen onderdeel zijn van de EHS. Naast de cartografische analyse wordt de EHS nader beschouwd. Wat is de gedachte achter de EHS? Wat is er goed aan de EHS en waar gaat het fout? Moeten we de EHS afmaken of moeten we zoeken naar een andere strategie? Hoe verhoudt deze strategie zich tot de bestaande gebieden van de EHS en de geplande gebieden?

 

Internationale vergelijking

Onderdeel van het onderzoek Human Nature is een internationale vergelijking. Door interviews met tien internationale correspondenten wordt op een relatief simpele manier een impressie gegeven van natuurbeleving, natuurbeheer en het gebruik van natuurgebieden in verschillende landen. De 10 correspondenten zijn landschapsarchitecten uit China, VS, Australië, Zweden, Belgie, Chili, Oman, Kenia, Letland en Spanje. Ze hebben allen naast kennis over het betreffende land ook kennis van de Nederlandse situatie. Door de internationale vergelijking wordt de Nederlandse situatie in een internationale context geplaatst. Op basis van een vragenlijst zijn interviews gehouden over natuur, natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuur in ruimtelijke ordening en het ontwerpen aan natuurgebieden. Er worden zo vergelijkingen gemaakt tussen de landen onderling en tussen de Nederlandse situatie en andere landen.

 

Analyse natuur en tijdsgeest

Een nieuw perspectief op natuurontwikkeling in Nederland zal volgens LINT sterk samenhangen met de veranderende tijdsgeest. Dit gaat niet alleen over de veranderende verhouding tussen mens en natuur, maar ook over de sociale, economische en maatschappelijke veranderingen in de samenleving. LINT maakt in dit deel een analyse van de relatie tussen een nieuw perspectief op natuurontwikkeling en de tijdsgeest. De wisselende houding van mens tot natuur worden in de tijd gezet en er wordt een relatie gelegd met de meest belangrijke gebeurtenissen en periodes in de samenleving. Het analyseren van de geschiedenis van natuurontwikkeling en de verschillende visies die hierin bestaan wordt gedaan op basis van literatuuronderzoek. De EHS wordt zo in de context gezet en de ideeën achter de EHS worden inzichtelijk gemaakt. De analyse van de huidige tijdsgeest biedt aanknopingspunten voor een nieuwe houding ten opzichte van natuur en natuurontwikkeling en vormt daarmee een directe input voor het volgende onderzoeksdeel; de visie Human Nature.


Pilotprojecten voor nieuwe perspectieven

Samen met de provincies zijn pilotprojecten gedefinieerd voor nieuwe perspectieven op de EHS. Gesprekken en quickscan in de provincies. Doordat de context, de landschappen en de vraagstukken in de provincies verschillen zijn ook de pilotprojecten verschillend zijn van karakter. Juist de verschillen zijn belangrijk voor het onderzoek, omdat er gestreefd wordt naar een variatie in oplossingen en ontwerpen. De pilotprojecten zijn te zien als een testcase voor de ontwikkelde visie.

Er is gezocht naar bestaande landschappelijke structuren binnen de provincies die mogelijk de basis kunnen zijn voor natuurontwikkeling en naar mogelijke combinaties met andere urgente opgaven en programma’s die spelen binnen de provincie. De pilotprojecten zullen lokale initiatieven en initiatieven van andereorganisaties moeten integreren en zowel op de hele korte als de lange termijn moeten werken.

 

Aanpak en Visie Human Nature

De visie is een wervend en beeldend verhaal en tegelijk een pleidooi voor een koerswijziging in de natuurontwikkeling in Nederland. Daarnaast is de visie een aanpak of methodiek die bruikbaar is voor verschillende organisaties die met het vraagstuk natuurontwikkeling bezig zijn. Hiermee wint het onderzoek aan belang en bereik. De aanpak bestaat uit de vier eerder benoemde onderdelen die in het onderzoek verder worden uitgewerkt:

  • Combinatie met andere opgaven

  • Nieuwe structuren voor de EHS

  • Lokale initiatieven

  • Zowel korte als lange termijn

  • Beleving

  • De onderdelen vormen samen een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van natuur en zijn daarmee in te zetten in andere gebieden. Hiermee is de visie gemakkelijk te gebruiken voor organisaties die met het vraagstuk bezig zijn. De visie wordt gevoed door de eerste drie onderdelen van het onderzoek en is in de pilotprojecten concreet getest. Op basis van de uitkomsten van de pilotprojecten is de visie weer aangescherpt. Ter ondersteuning van de visie denken we aan een reeks voorbeelden van nieuwe vormen van natuurontwikkeling die passen binnen de aanpak Human Nature.