Staats Spaanse Waterlinie

De Staats Spaanse Linies zijn een oude verdedigingslinie in Zeeuws Vlaanderen, aangelegd tijdens de 80 - jarige oorlog door zowel Spaanse als Staatse legers. De linie valt grotendeels samen met het oude krekensysteem, dat vroeger bestond uit open waterverbindingen met de Westerschelde. Door de inversie van het landschap bestaat het krekensysteem nu uit zandige, hoger gelegen kreekruggen. De linies zijn deels gerestaureerd maar op veel trajecten nog onzichtbaar. Vooral de ruimtelijke samenhang van de linie is moeilijk leesbaar.

Staats-Spaanse Waterlinie stelt een nieuwe markante landschappelijke structuur voor rondom de Staats Spaanse Linies. Deze structuur moet gezien worden als een productief en functioneel landschap net zoals de duinen. Het is een landschap dat tegelijk een landschappelijke en recreatieve aantrekkingskracht heeft. In de Staats Spaanse Waterlinie worden meerdere vraagstukken opgelost: de waarborging van de zoetwatervoorziening van de regio in de komende 50 jaar, reiniging van het voedselrijke water uit de landbouwgebieden door watervegetatie, en berging van water in de winter. Het bestaande krekensysteem wordt als het ware opgeladen met verschillende programma's en opgaven.

De Staats-Spaanse Waterlinie wordt zo een landschappelijke structuur in een cultuurhistorische setting zoals we dat kennen van de Hollandse waterlinie of de West-Brabantse linie. Waterlopen worden verweven met nieuwe recreatieve routes, dorpen en interessante natuur. De Staats-Spaanse Waterlinie wordt verbonden met de dorpen door fiets-, mountainbike, wandel- en kanoroutes. Nieuwe natuur kan worden gerealiseerd langs de verbrede waterlopen. De Staats Spaanse Waterlinie vormt zo een aanvulling op de bestaande recreatie in Zeeuws Vlaanderen, die zich nu vooral concentreert rond de kust. De Waterlinie kan zo een nieuwe aanvullende economische drager worden in een regio die kampt met krimp en een afname van werkgelegenheid.

Zeeuws Vlaanderen, inzending Delta Water Awards 2e prijs, i.s.m. Deltares, NL Adviseurs, Alterra, Recron, landschapsarchitectuur, dijkversteviging, waterberging, natuurontwikkeling, ecologie, natuurinclusief bouwen, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2014