Grote Wateren 2050-2100

De komende decennia zal klimaatverandering optreden. In de meest recente verwachting van het KNMI worden enkele scenario's uitgewerkt: G, G+, W en W+, waarin G staat voor gematigd en W voor warm. In alle scenario's zal de temperatuur toenemen, de zeespiegel stijgen en de hoeveelheid neerslag die valt per jaar ook toenemen. De neerslag wordt bovendien grilliger, met meer pieken. Bij de scenario's G+ en W+ veranderen ook de luchtstromingspatronen. Daardoor valt er in de winter meer neerslag en in de zomer juist minder. In deze scenario's worden de zomers dus droger dan nu. Zeespiegelstijging, veranderende neerslagpatronen en de opwarming op zichzelf hebben direct effect op dieren en planten, bijvoorbeeld omdat ze groeisnelheden en biologische bodemprocessen beïnvloeden. De verwachte effecten van klimaatverandering zullen ook leiden tot aanpassingen in bijvoorbeeld het waterbeheer van Nederland. Deze aanpassingen kunnen ook weer gevolgen hebben voor de condities voor de natuur.

De 'Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100' geeft een visie op natuur in de grote wateren van Nederland in 2050-2100. Hierin wordt sterk rekening gehouden met de gevolgen van klimaatsverandering. In de visie krijgen de natuurlijke processen zoveel mogelijk ruimte en ontstaat er synergie tussen verschillende urgente opgaven als de noodzakelijke maatregelen voor hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en bijvoorbeeld nieuw recreatief programma. De visie laat een veerkrachtige robuuste natuur zien: het geven van meer ruimte aan de rivieren, het terugbrengen van getij en zoet-zoutovergangen in de Zuidwestelijke Delta, het intensiveren van het dynamisch kustbeheer en de aanleg van meer geleidelijke overgangen van land naar water in het IJsselmeergebied.

IJsselmeer, Rivieren, Waddengebied, Noordzeekust, Noordzee en Zuidwestelijke Delta, bijdrage aan visie voor 2050-2100, in opdracht van ministerie van Economische Zaken, landschapsarchitectuur,  dijkversteviging, kustversteviging, natuurontwikkeling, waterberging, ecologie, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2014