De Hollandse Kustplaats

De Nederlandse kust moet in verband met de verwachte zeespiegelstijging verstevigd worden door middel van zandsuppletie. De kustplaatsen Katwijk aan Zee Noordwijk-, en Egmond krijgen met deze opgave te maken. Ze worden momenteel gekenmerkt door een gedateerde stedenbouwkundige opzet en architectonische invulling. Hoe kunnen deze kustplaatsen op een slimme manier anticiperen op de kustversteviging? En hoe kan de kustverstevigingsopgave aangegrepen worden om de relatie tussen de zee en de stad te versterken en de stedenbouwkundige opzet te verbeteren?

De Deltacommissie is door de regering gevraagd om advies uit te brengen over de bescherming tegen de gevolgen van klimaatsverandering voor Nederland tot 2100. Voor de Nederlandse kust stelt de commissie dat deze, ten gevolge van zeespiegelstijging en toenemende golfslag, niet voldoet aan de veiligheidseisen. De kust moet verstevigd worden door middel van zandsuppletie. Door een overschot aan zand te creëren in het kustsysteem zal de kust langzaam aangroeien in de breedte. Enkele zwakke plekken in de Hollandse kustboog liggen rondom de kustplaatsen, hier zullen de duinen moeten worden verbreed en opgehoogd.

De kustplaatsen hebben elk een eigen karakter en specifieke relatie met de zee en het achterland. Juist om deze verschillen te benadrukken zijn er voor elke kustplaats specifieke ingrepen voorgesteld die voortborduren op de bestaande kwaliteiten. Steeds is er in de opgave gezocht naar een combinatie met andere urgente opgaven rondom de kustplaatsen. Zo speelt bij Noordwijk vooral de relatie tussen horeca functies op de boulevard en de zee, bij Egmond ligt er een herstructureringsopgave van enkele naoorlogse wijken en bij Katwijk is het de vraag hoe de verbinding tussen de Oude Rijn en de zee vorm krijgt als de kust wordt verbreed.

Noordwijk-, Egmond- en Katwijk aan Zee, in opdracht van Atelier Kustkwaliteit, ism XML architecture, landschapsarchitectuur, dijkversteviging, kustversteviging, LINT landschapsarchitectuur Utrecht Middelburg 2012